IMG_1469

Bursa  , TR , 2013

Wiki

Lonely Horse

cnv00169_0

Eskel , Turkey , 2010